شکم خوابیده پا قیچی

۱۳۹۹/۰۳/۱۷

توضیحات

آموزش حرکت شکم خوابیده پا قیچی

 

 

عضلات هدف :

   زیر شکم

 

۱۲