حرکت سومو اسکوات با کِتِل بِل تک دست

۱۳۹۹/۱۱/۱۸

ویدیو

توضیحات

حرکت سومو اسکوات با کِتِل بِل تک دست

 

عضلات هدف :
 
داخل ران
 
نام های دیگر حرکت :
 

اسکوات پا باز کتل بل تک دست

 

اسکات پا باز با کتل بل تک دست

 

نام انگلیسی حرکت :

 

bar overhead squat

 

نحوه انجام حرکت سومو اسکوات با کِتِل بِل تک دست

 

  • پاها را از عرض شانه بازتر کنید، پنجه ها به بیرون باشد و با یک دست کتل بل را نگه دارید و مطابق با تصویر حرکت را انجام بدهید.

 

  • دقت داشته باشید که هنگام نشستن، پنجه پا در راستای زانو باشد .

 

  • هنگام نشستن نفس بگیرید و هنگام بلند شدن نفس را خارج کنید .
 
 
 
۱۲