حرکت نشر خم دمبل سر روی میز بالا سینه

۱۳۹۹/۰۳/۱۶

ویدیو

توضیحات

حرکت نشر خم دمبل سر روی میز بالا سینه

 

عضلات هدف :
 
دلتوئید پشتی
 
نام دیگر حرکت :
 

نشر خم دمبل روی میز شیبدار مثبت

 

نام انگلیسی حرکت :

 

 

 

bent over dumbbell lateral raises on incline bench

 

نحوه انجام حرکت نشر خم دمبل سر روی میز بالا سینه

 
  • با یک جفت دمبل در دست به صورت دمر روی میز بالا سینه دراز بکشید و دست ها را از کنار باز کنید.

 

  • در هنگام باز کردن دست ها نفس را خارج کنید و هنگام برگشت حرکت نفس بگیرید.
 
۱۲