حرکت اسکوات جعبه با هالتر

۱۳۹۹/۱۲/۱۱

ویدیو

توضیحات

حرکت باکس اسکوات هالتر

 

عضلات هدف :
 
جلوران
 
نام های دیگر حرکت :

باکس اسکات هالتر

اسکات جعبه با هالتر

 

نام انگلیسی حرکت :

box squat

 

نحوه انجام حرکت اسکوات جعبه با هالتر

 

  • پاها را اندازه عرض شانه باز کرده و پنجه ی پاها را به بیرون متمایل کنید.

 

  • حرکت را تا جایی انجام بدهید که کامل روی نیمکت بشینید و سپس بلند شوید و به نقطه شروع برگردید.

 

  • در هنگام نشستن، قوز نکنید و سعی کنید کمر در یک خط مستقیم باشد .

 

  • در هنگام بلند شدن نفس را خارج کنید و هنگام نشستن نفس بگیرید .
 
 
۱۲