حرکت نشر از جلو سیمکش

۱۳۹۹/۱۲/۱۰

ویدیو

توضیحات

حرکت نشر از جلو سیمکش

 

عضلات هدف :
 
شانه
 
نام های دیگر حرکت :

نشر جلو با سیم کش از پشت

نشر از جلو ایستاده با سیم کش

نشر جلو کابل پشت به دستگاه

نشر از جلو سیمکش جفت دست

 

نام انگلیسی حرکت :

cable front raise

 

نحوه انجام حرکت نشر از جلو سیمکش :

 

 

  • پشت به دستگاه بایستید، میله سیمکش را از بین پاهای خود رد کنید سپس با انقباض عضلات سرشانه دست ها  را تا سرشانه بالا ببرید و مجدد به نقطه شروع برگردانید.

 

  • سیمکش را تا جایی بالا بکشید که عضلات شانه و دست ها در یک خط مستقیم قرار بگیرند. 

 

  • در هنگام بالا بردن دستها، نفس را خارج کنید و هنگام برگشت حرکت، نفس بگیرید.
 

 

 

 
 
 
۱۲