حرکت پشت بازو کیک بک سیمکش تک دست

۱۳۹۹/۱۲/۱۱

ویدیو

توضیحات

حرکت پشت بازو کیک بک سیمکش تک دست

 

عضلات هدف :
 
پشت بازو
 
نام های دیگر حرکت :

پشت بازو سیمکش خم 

پشت بازو کیک بک کابل تک دست

 

نام انگلیسی حرکت :

cable kickback

 

نحوه انجام حرکت پشت بازو کیک بک سیمکش تک دست

 

  • روبه روی دستگاه سیم کش بایستید، دستگیره را با یک دست بصورتی بگیرید که کف دست، رو به صورتتان باشد.

 

  • سپس حرکت را مطابق با ویدیو اجرا کنید.

 

  • هنگام کشیدن سیمکش نفس را خارج کنید و هنگام برگشت حرکت نفس بگیرید.
 
 
۱۲