حرکت پرس سینه اسمیت دست جمع

۱۳۹۹/۰۹/۲۸

ویدیو

توضیحات

حرکت پرس سینه اسمیت دست جمع
 
عضلات هدف :
 
پشت بازو
 
نام های دیگر حرکت :
 

پرس دست جمع با دستگاه اسمیت

 

 پرس سینه روی میز تخت با دستگاه اسمیت دست جمع

 

نام انگلیسی حرکت :

 

close grip bench press smith machine

 

نحوه انجام حرکت پرس سینه اسمیت دست جمع

 

  • نیکمت را در وسط دستگاه اسمیت تنظیم کنید و روی آن دراز بکشید.

 

  •  میله هالتر را بصورتی بگیرید که دستها اندازه عرض شانه باز شود و بازوها مماس به بدن حرکت کند، سپس حرکت را انجام بدید.

 

  • دقت داشته باشید که در تمام طول حرکت، باسن از روی نیمکت جدا نشود. 

 

  • هنگام پایین آوردن هالتر نفس بگیرید و هنگام بالا بردن هالتر نفس را خارج کنید .
 
 

 

۱۲