حرکت دایره دمبل خوابیده روی نیمکت

۱۳۹۹/۱۲/۱۰

ویدیو

توضیحات

حرکت دایره دمبل خوابیده روی نیمکت

 

عضلات هدف :
 
پشت و دلتوئید خلفی
 
نام دیگر حرکت :

گرد سینه دمبل خوابیده روی میز

 

نام انگلیسی حرکت :

dumbbell lying flat bench circle

 

نحوه انجام حرکت دایره دمبل خوابیده روی نیمکت

 

  • بصورت دَمَر روی میز دراز بکشید، دمبل را طوری در دست بگیرید که کف دست ها رو به زمین باشد و آرنج را کمی خم کنید.

 

  •  سپس دمبل را مطابق با ویدیو بصورت دایره بچرخانید و جلو ببرید و مجدد به نقطه شروع برگردانید.

 

  • دقت داشته باشید که دست ها را از کنار باز کنید.

 

  • در هنگام جلو بردن دستها، نفس را خارج کنید و هنگام برگشت حرکت، نفس بگیرید.
 
۱۲