حرکت خارج ران سیمکش خم

۱۴۰۰/۰۱/۱۶

ویدیو

توضیحات

حرکت خارج ران سیمکش خم

 

عضلات هدف :
 
سورینی 
 
نام دیگر حرکت:

کیک مورب کابل از پایین

نام انگلیسی حرکت:

low cable bentover lateral forward leg kick

 

نحوه انجام حرکت خارج ران سیمکش خم

 

  • مطابق با تصویر از یک نیمکت برای حفظ تعادل کمک بگیرید، بدن را به جلو خم کنید و پا را مطابق با ویدیو حرکت بدهید.

 

  • دقت کنید که در تمام زمان اجرا زانو کمی خم باشد.

 

  • هنگام کشیدن پا به خارج نفس را خارج کنید و هنگام برگشت پا نفس بگیرید.
 
۱۲