حرکت درازنشست روسی با کتل بل تک دست

۱۴۰۰/۰۱/۱۶

ویدیو

توضیحات

حرکت درازنشست روسی با کتل بل تک دست

 

عضلات هدف :
 
راست شکمی

نام های  دیگر حرکت :

کرانج روسی با کتل بل تک دست

درازنشست روسی پا صاف با کتل بل تک دست

نام انگلیسی حرکت :

russian one arm kettlebell

 

نحوه انجام حرکت درازنشست روسی با کتل بل تک دست

 

  • روی زمین دراز بکشید و پاها را اندازه عرض شانه روی زمین باز کنید.

 

  • با یک دست کتل بل را بالای سینه خود بگیرید و دست دیگر را به صورت باز کنار بدن نگه دارید. سپس مطابق با ویدیو حرکت را اجرا کنید. 

 

  • دقت کنید که با انقباض عضلات شکم بالا بیاید و گردن و کمر را در یک راستا  نگه دارید. 

 

  • هنگام دراز کشیدن  نفس بگیرید و هنگام اجرای دراز نشست نفس را خارج کنید. 

 

 
 

 

۱۲