حرکت پارویی سیمکش از بالا میله چکشی نشسته

۱۳۹۹/۱۱/۱۱

ویدیو

توضیحات

حرکت پارویی سیمکش از بالا میله چکشی نشسته

 

عضلات هدف :
 
عضلات پشتی
 
نام های دیگر حرکت :
 

روئینگ سیمکش از بالا میله چکشی نشسته

 

 پارویی سیمکش از بالا میله  نشسته  چکشی 

 

نام انگلیسی حرکت :

 

seated high rowing with trazy bar

 

نحوه انجام حرکت پارویی سیمکش از بالا میله چکشی نشسته

 

  • روی نیمکت بشینید، زانوها را کمی خم کنید و پاها را روی دستگاه بگذارید.

 

  • سپس کمر را به عقب بدید، قرقره سیمکش را بالا تنظیم کنید و با دستتان میله را بصورتی بگیرید که کف دست ها رو به هم باشند.

 

  • با انقباض عضلات زیربغل، آرنج را خم کنید و میله را به سمت سینه بکشید و مجدد به سمت نقطه شروع رها کنید.

 

  • دقت کنید که در زمان اجرای حرکت، کمر بیش از اندازه به عقب خم نباشد و حتما با انقباض عضلات پشت خود را صاف نگه دارید. 

 

  • در هنگام پایین آوردن میله نفس را خارج کنید و هنگام بالا بردن نفس بگیرید .
 
 
 
۱۲