حرکت پرس شانه با مدیسین بال ایستاده

۱۳۹۹/۱۲/۲۱

ویدیو

توضیحات

حرکت پرس شانه با مدیسین بال ایستاده

 

عضلات هدف :
 
شانه
 
نام دیگر حرکت :

پرس سرشانه با مدیسن بال ایستاده

 

نام انگلیسی حرکت :

wallball muscle press

 

نحوه انجام حرکت پرس شانه با مدیسین بال ایستاده

 

  • توپ مناسب برای خود انتخاب کنید، پاها را اندازه عرض شانه باز کنید.

 

  • مطابق با ویدیو توپ را در دست بگیرید و پرس را اجرا کنید، مجدد توپ را پایین بیاورید. 

 

  • دقت کنید که در حین اجرا، شکم منقبض باشد و راستای صاف کمر حفظ شود. 

 

  • هنگام پایین بردن توپ نفس بگیرید و هنگام بالا بردن توپ نفس را خارج کنید. 
 
۱۲