حرکت پلانک با بلند کردن دست و پای مخالف

۱۳۹۹/۱۲/۲۳

ویدیو

توضیحات

حرکت پلانک با بلند کردن دست و پای مخالف

 

عضلات هدف :
 
راست و مورب شکمی، باسن و دلتوئید
 
نام دیگر حرکت :

پلانک تک دست تک پا تناوبی

 

نام انگلیسی حرکت :

wide stance plank with opposite arm and leg lift

 

نحوه انجام حرکت پلانک با بلند کردن دست و پای مخالف

 

  • روی ساعد و پنجه پا قرار بگیرید، راستای طبیعی و صاف بدن را حفظ کنید.

 

  • در حالی که شکم و باسن منقبض می‌باشد، دست و پای مخالف را بلند کنید.

 

  • بعد از انجام تکرار مورد نظر دست و پا را عوض کنید.

 

  • در زمان اجرای حرکت شکم را منقبض کنید، کمر و پاها را در یک خط مستقیم حفظ کنید و زانوها کمی خم باشند.

 

  • در هنگام بالا بردن دست و پا نفس را خارج کنید و هنگام پایین آوردن نفس بگیرید.
۱۲